ஞாயிறு, 17 மே, 2009

நனைந்து சிவந்த தேசம்


ñóƒè÷Ÿø ªð¼GôŠðóŠH™

cœïèƒèœ ð¬ìˆî

èO¡ CÁ °¬èèœ

ñ£PJ¼‚A¡øù õCŠHìƒè÷£Œ.


º®M™ô£ õù£‰îóˆF™

Môƒªè£N‰î 裴èO™

ªï´ƒ°¬ì è£÷£¡èÀ‹ Ì‚èM™¬ô.

Môƒ°èO¡ ºèÍ® ÜE‰¶

õ…êèˆF™ G¬ôªè£‡´

æôI´‹ èœ

«õ†¬ìò£®‚ªè£‡®¼‚A¡øù.


ªè£´‹ð£îè ªè£¬ô„ ªêò™èœ

ÜQ„¬êò£Jù

ºF˜ªï™L‚裌 ðP‚芫ð£ù ê«è£îK

i´ F¼‹ðM™¬ô ªï´ï£†è÷£Œ.


¹¿‚èœ ªð¼ˆ¶ ªïO»‹

ê«è£îóQ¡ êìô‹

ÜóõñŸø ïèK¡ º‚Aò iFJ™

°ÁAò è‡èÀ¬ìò ð¼‰F¡ àíõ£Aø¶.


c†Cèœ ªõ†´‡´

à현Cèœ °Á‚èŠð†´

ªõ…C¬øèO™ ßó‹ èC»‹ ¹‡èÀì¡

¹¬î»‡´ ªî£¬ô‰¶«ð£Jù˜

«ïê°ñ£ó¡èœ.


ªè£´‹ ðŸèO™ àFó‹ õN»‹

æèO¡ ªõŸP

↮‚ªè£‡®¼‚Aø¶ ܉Fñ‚ è£ôˆ¬î


ªõŠð‹ ¶Š¹‹ è‰îè õùƒèO™

Þ¬ìòŸø ¹òô£Œ

ݘˆªî¿‹º¡ ð¶ƒAJ¼‚Aø£˜èœ ó†êè˜èœ

èíªî£¬ôM™ ð£ò


àœMõè£ó‹ î¬ôJ캮ò£ªîù

Þ¬øò£‡¬ñ «ð²‹

èùõ£¡èO¡ ņêñ ݆ìˆF™

åLˆF¬ó AN‰î 𣘬õò£÷˜è÷£Œ 


ªè£´‹ õ£÷£™ AN‚èŠð†ì

î£J¡ ªñ¡ àìL™

õN‰î àFóˆî£™

ï¬ù‰¶ Cõ‰F¼‚Aø¶ «îê‹

è£ô ªõœ÷ˆF™

Í›A‚ªè£‡®¼‚Aø¶

ªð¼õ£›¾.* * * *

3 கருத்துகள்:

பெயரில்லா சொன்னது…

very nice

- JK

பெயரில்லா சொன்னது…

nice

கதிரவன் சொன்னது…

கால வெள்ளத்தில் மூழ்கிக் கொண்டிருக்கிறது பெருவாழ்வு என்பது எத்தனை நிதர்சனம். தமிழின், தமிழனின், தமிழினத்தின் வரலாறும், வாழ்வும் எத்தனை பெருமை கொண்டது. இன்று ரத்தத்தில் குளித்துக் கொண்டிருக்கும் ஈழச் சொந்தங்களை வெறுமே வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம். போர் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே, போரின் முடிவைச் சொன்ன இந்தக் கவிதை மிகச் சிறப்பானது. உங்கள் கவிதைகளிலே உன்னதமானது இது.